โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยสู่ชุมชน

By root March 17, 2022 (No)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ณัฐพร สนเผือก รองคณบดีวางแผนและวิจัย อาจารย์ศิรินันท์ คำสี และอาจารย์ ดร.ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ ผู้ช่วยคณบดี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยสู่ชุมชน กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีอาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active learning) รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสาน (Online และ Onsite) และอาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ โดยมีอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 25 คน ผ่านระบบออนไลน์ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : SCI-RRU Facebook […]

ศึกษาบริบทชุมชน มะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจร

By root March 12, 2022 (No)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ อาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ อาจารย์ปรัชญา วาทะสิทธิ์ นายชุษณะ สารจิตตาภาพ และนักศึกษา ได้เข้าศึกษาบริบทชุมชน มะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจร ทั้งการปลูก การแปรรูป จนถึงการจัดการของเสียภายในฟาร์ม จากวิทยากรคุณศราวุธ พรชัยสิทธิ์ ณ สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา​ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 📍422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ☎️โทรศัพท์ 038500000 ต่อ 6250-6259 📠โทรสาร 038568185 📱Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website : http://science.rru.ac.th

ลงพื้นที่กับคณะกรรมการลูกโลกสีเขียว ระดับภาค (ภาคกลาง-ตะวันออก)

By root March 10, 2022 (No)

วันที่ 8-9 มีนาคม 2565 อ.ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการลูกโลกสีเขียว ระดับภาค (ภาคกลาง-ตะวันออก) เพื่อรวบรวมข้อมูลของผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21 ประกอบด้วย ผลงานสรรหา ประเภทบุคคล ได้แก่ นายประสาน แสงไพบูลย์ ผู้จัดตั้งมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และผลงานประเภทกลุ่มเยาวชน ได้แก่ กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ต.พนัสนิคม อ.นัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อนำข้อมูลผลงานดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณา รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 📍422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ☎️โทรศัพท์ 038500000 ต่อ […]

แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

By root March 3, 2022 (No)

แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00น. แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ นางสาวกมลธร แสงอุทัย ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย อาจารย์ผุสดี ภุมรา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ และนางสาวกมลธร แสงอุทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน google meeting ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน

แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนบางบ่อพิทยาคม

By root March 3, 2022 (No)

แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.10น. แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ นางสาวกมลธร แสงอุทัย ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย อาจารย์อภิชา เชี่ยวเวช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ อาจารย์ ดร.ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางสาวกมลธร แสงอุทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน google meeting ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบางบ่อพิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565

By root March 3, 2022 (No)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.30น. 13.20น. และ14.10น. แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ นางสาวกมลธร แสงอุทัย ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ อาจารย์ผุสดี ภุมรา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางสาวกมลธร แสงอุทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน google meet ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

By root March 3, 2022 (No)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.30น. 13.20น. และ14.10น. แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ นางสาวกมลธร แสงอุทัย ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ อาจารย์ผุสดี ภุมรา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางสาวกมลธร แสงอุทัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน google meet ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

โครงการวิศวกร​สังคมวิทยา​ศาสตร์​พัฒนาท้องถิ่น

By root March 3, 2022 (No)

วันที่ 5, 6, 12, 13, 19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมคณาจารย์วิศวกรสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกอบด้วย ดร.กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อ.สรรเพชญ บรรลือวงศ์ อ.อภิชา เชี่ยวเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ อ.วิยารัตน์ กุมุทนาถ ประธานสาขาวิชาเคมี นางสาวส่งศรี สินสมใจ นักวิทยาศาสตร์ และทีมนักศึกษาวิศวกรสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการวิศวกรสังคมวิทยาศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา กิจกรรมที่ 2.1 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่น ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ หมู่ 6 บ้านหัวกระพี้ ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน และประชาชน รวมจำนวน 40 คน

ปฐมนิเทศเพื่อดำเนินโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน

By root March 3, 2022 (No)

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีวิชาการ ประธานสาขาวิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการปฐมนิเทศเพื่อดำเนินโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ZOOM

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By root March 3, 2022 (No)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยมีวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะฯ อาทิ ด้านวิชาการ งานแผนและวิจัย งานยุทธศาสตร์และกิจการนักศึกษา ประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM