โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

By root March 25, 2021 (No)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 อาจารย์ณัฐพร สนเผือก รองคณบดีวางแผนและวิจัย ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเกิดเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ติดตามการนำความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย และอาจารย์มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ โดยมี อาจารย์ศิรินันท์ คำสี และ ดร.ศักดิ์ชัย หงส์ทอง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 524 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 📍422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ☎️โทรศัพท์ 038500000 ต่อ 6250-6259 📠โทรสาร 038568185 📱Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website : http://science.rru.ac.th

โครงการพัฒนาและการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งตามวิถีชุมชนตำบลหัวไทร

By root March 25, 2021 (No)

เมื่อวันที่ 19, 22 และ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ศิรินันท์ คำสี ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งตามวิถีชุมชนตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากผลผลิตทางการเกษตรสวนมะม่วง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านหัวไทร) #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์📍422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000☎️โทรศัพท์ 038500000 ต่อ 6250-6259📠โทรสาร 038568185 📱Line : SCI-RRUFacebook : https://www.facebook.com/sci.rruWebsite : http://science.rru.ac