ศูนย์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

หน่วยงาน โทรศัพท์
สำนักงานคณบดี

- คณบดี

- รองคณบดีวิชาการ

- รองคณบดีกิจการนักศึกษา

- รองคณบดีวางแผน พัฒนา และวิจัย

- บริหารงานทั่วไป

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานวิชาการ

- การเงินและงบประมาณ

- งานกิจการนักศึกษา

- งานคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

0-3850-0000 ต่อ 6250

0-3850-0000 ต่อ 6251

0-3850-0000 ต่อ 6252

0-3850-0000 ต่อ 6254

0-3850-0000 ต่อ 6253

0-3850-0000 ต่อ 6256

0-3850-0000 ต่อ 6257

0-3850-0000 ต่อ 6258

0-3850-0000 ต่อ 6250

0-3850-0000 ต่อ 6259

0-3850-0000 ต่อ 6259

0-3850-0000 ต่อ 6062

0-3850-0000 ต่อ 6262,6264

0-3850-0000 ต่อ 6266

0-3850-0000 ต่อ 6270

0-3850-0000 ต่อ 6268

0-3850-0000 ต่อ 6278

0-3850-0000 ต่อ 6276

0-3850-0000 ต่อ 6272

0-3850-0000 ต่อ 6280

0-3850-0000 ต่อ 6282

0-3850-0000 ต่อ 6261

 

หน่วยงานภายในศูนย์บางคล้า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บางคล้า ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

หน่วยงาน โทรศัพท์
สำนักงานคณบดี

- คณบดี

- รองคณบดีวิชาการ

- รองคณบดีกิจการนักศึกษา

- รองคณบดีวางแผน พัฒนา และวิจัย

- บริหารงานทั่วไป

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานวิชาการ

- การเงินและงบประมาณ

- งานกิจการนักศึกษา

- งานคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

0-3856-8168 ต่อ 7250,7251

0-3856-8168 ต่อ 7251

0-3856-8168 ต่อ 7251

0-3856-8168 ต่อ 7251

0-3856-8168 ต่อ 7251

0-3856-8168 ต่อ 7251,7252

0-3856-8168 ต่อ 7251

0-3856-8168 ต่อ 7251

0-3856-8168 ต่อ 7251

0-3856-8168 ต่อ 7250

0-3856-8168 ต่อ 7250

0-3856-8168 ต่อ 2110

0-3856-8168 ต่อ 2122

0-3856-8168 ต่อ 2065,2066

0-3856-8168 ต่อ 2060,2064

0-3856-8168 ต่อ 2055,2057

0-3856-8168 ต่อ 2068

0-3856-8168 ต่อ 2186

0-3856-8168 ต่อ 2056