รายชื่อโครงการวิจัย


No. ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี แหล่งงบประมาณ
1 การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการปลูกข้าวปลอดสารแก่เกษตรกร ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
อาจารย์กิติธนนทน์ สุวพานิชกิตติกร
2558
งบรายได้มหาวิทยาลัย
2 การสร้างกระบวนการเรียนรู้และเครือข่ายที่ส่งผลต่อการดำเนินการผลิตของมะม่วง : กรณีศึกษา ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ชาญชัย สุขคุ้ม
2558
งบรายได้มหาวิทยาลัย
3 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกในพื้นที่ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ชาญชัย สุขคุ้ม
อาจารย์สุพัตรา นาคประเสริฐ
อาจารย์ลือชา รื่นจิตต์
2558
งบรายได้มหาวิทยาลัย
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะม่วงโชคอนันต์ อาจารย์จารุวรรณ สุนทรเสณี
อาจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล
2558
งบรายได้มหาวิทยาลัย
5 ความพึงพอใจในการใช้บริการสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา อาจารย์จงภร มหาดเล็ก
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
อาจารย์ชาญชัย สุขคุ้ม
2561
6 การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศอาเซียน สำหรับครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา อาจารย์ผุสดี ภุมรา
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
อาจารย์ชาญชัย สุขคุ้ม
2559
งบประมาณแผ่นดิน
7 การเปรียบเทียบการเจริญของเนื้อเยื่อมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในตำแหน่งต่าง ๆ เมื่อนำมาขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาจารย์ฐิติพร ดิศวนนท์
2557
งบประมาณแผ่นดิน
8 การศึกษานวัตกรรมของแป้งเย็นมะกรูดไล่ยุงโดยภูมิปัญญาของประชาชนในชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ศิรินันท์ คำสี
อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข
อาจารย์ญาดา เรียมริมมะดัน
-
-