รายชื่อโครงการวิจัย


No. ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี แหล่งงบประมาณ
1 การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำตาลสด กรณีศึกษา ชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล
อาจารย์จารุวรรณ สุนทรเสณี
2562
2 The Effect of Viscosity-imparting Agent on Textural Properties of Toddy Palm Syrup รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
2562
3 การพัฒนาความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พืช รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
2562
4 แนวทางการพัฒนาสุขภาพเพื่อปูองกันภาวะซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ประเทศไทย นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
แววดาว พิมพ์พันธ์ดี
พรพิมล วิริยะ
สุมลา พรหมา
และวิชิต แสงสว่าง
2562
5 Prevalence of parasitic contamination of cockroaches collected from fresh markets in Mueang Chachoengsao District, Chachoengsao Province ผศ.อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว
ผศ.พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร
2562
6 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่สำหรับผู้นำชุมชนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.วรพจน์ ทำเนียบ
อาจารย์ศิรินันท์ คำสี
อาจารย์ญาดา เรียมริมมะดัน
ผศ.อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว
อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข
อาจารย์โปรดปราน ทาศิริ และ ดร.แววดาว พิมพ์พันธ์ดี
2562
7 Influence of Sb dopant on physical and electrical properties of Co-precipitated ZnO nanoparticles ดร.กฤษณะ ช่องศรี
2562
8 ความรู้ ค่านิยม และพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี อาจารย์อรชุมา หนูน้อย
ผศ.ดร.วรพล แวงนอก
อาจารย์ญาดา เรียมริมมะดัน
อาจารย์ศิรินันท์ คำสี
2562
9 การพัฒนาความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พืช (2) ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์
2562
10 ผลของน้ำหมักชีวภาพใบสะเดาและน้ำหมักชีวภาพใบน้อยหน่าต่อการตายของลูกน้ำยุงรำคาญ อาจารย์ผุสดี ภุมรา
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
2562