ปรัชญา

วิทยาการก้าวนำ คุณธรรมเป็นเลิศ ก่อเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สังคม

วิสัยทัศน์

องค์กรคุณภาพชั้นนำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ
ยกระดับการทำงานให้เป็นผู้นำทางวิชาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน...

ดร.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สายตรงคณบดี 038-500000 ต่อ 6251

ศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย

VDO แนะนำคณะ

No Gift Policy

นโยบาย 5ส

มาตรการการป้องกันเชื่อไวรัสโคโรนา COVID-19

การจัดการความรู้ KM

- สายวิชาการ - สายสนับสนุน

แบบประเมินความพึงพอใจ

หลักสูตรอบรมด้านวิทยาศาสตร์ฯ

วิดิโอแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

โครงการยุวชนอาสา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2

โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนเกษตรร่วมกับการปฏิบัติงานจริง โดยมีชุมชนร่วมเป็นฐานในการนำความรู้ในวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัมมนา ระดมความคิด และอภิปราย แนวทางปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีร่วมกับสถานประกอบการ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงพื้นที่โครงการปลูกป่าเชิงนิเวศในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า)

กิจกรรมประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร การเกษตรบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี: การเกษตรยุคดิจิทัล

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

ค่ายอาสาฯ Science ป้ายสี ปี 4

ศึกษาดูงานการทำอาหารไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลการสังเคราะห์ผลลัพธ์และบทเรียนจากพื้นที่ของพื้นที่ชุ่มนํ้าในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 3

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านอาชีพ และฝึกเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

การทำกระถางจากฟางข้าว ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

กิจกรรมงาน Open House 2023 เปิดบ้านราชนครินทร์

กิจกรรมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมสัมมนา ระดมความคิด และอภิปราย แนวทางปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีร่วมกับสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ ผศ.ปิยะวดี กิ่งมาลา รองคณบดีวิชาการ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนา ระดมความคิด และอภิปราย แนวทางปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีร่วมกับสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณโชติอนันต์ ปินถานันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิลิเชียล สตอรี่

Page Counter