ปรัชญา

วิทยาการก้าวนำ คุณธรรมเป็นเลิศ ก่อเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สังคม

วิสัยทัศน์

องค์กรคุณภาพชั้นนำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ
ยกระดับการทำงานให้เป็นผู้นำทางวิชาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน...

อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สายตรงคณบดี 038-500000 ต่อ 6251

ศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย

VDO แนะนำคณะ

No Gift Policy

นโยบาย 5ส

มาตรการการป้องกันเชื่อไวรัสโคโรนา COVID-19

การจัดการความรู้ KM

- สายวิชาการ - สายสนับสนุน

แบบประเมินความพึงพอใจ

วิดิโอแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสารภี” ประจำปี 2565

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบ 4

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยสู่ชุมชน

ศึกษาบริบทชุมชน มะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจร

ลงพื้นที่กับคณะกรรมการลูกโลกสีเขียว ระดับภาค (ภาคกลาง-ตะวันออก)

แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนบางบ่อพิทยาคม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565

แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

โครงการวิศวกร​สังคมวิทยา​ศาสตร์​พัฒนาท้องถิ่น

ปฐมนิเทศเพื่อดำเนินโครงการปฏิรูปการศึกษา

กิจกรรมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ณัฐพร สนเผือก รองคณบดีวางแผนและวิจัย อาจารย์ศิรินันท์ คำสี และอาจารย์ ดร.ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ ผู้ช่วยคณบดี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยสู่ชุมชน กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีอาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active learning)

Page Counter