ปรัชญา

วิทยาการก้าวนำ คุณธรรมเป็นเลิศ ก่อเกิดเทคโนโลยี ถ่ายทอดสิ่งดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์

เป็นที่พึ่งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของท้องถิ่นภาคตะวันออก

พันธกิจ
การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน...

อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สายตรงคณบดี 038-500000 ต่อ 6251

ศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย

VDO แนะนำคณะ

นโยบาย 5ส

มาตรการการป้องกันเชื่อไวรัสโคโรนา COVID-19

วิดิโอแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสารภี”

โครงการ Upskill (หลักสูตรระยะสั้น) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ประมวลภาพกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้

พัฒนาและการส่งเสริมชุมชน..

กีฬาสารภีเกมส์

Love Science Games ครั้งที่ 7

อบรมการความปลอดภัย..

อบรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ

เทคนิคการให้บริการแบบ Service..

การจัดการขยะในชุมชน

กิจกรรมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564 ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ "การประกอบอาหารไทย" ณ เทศบาลตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการโดย สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวสารทั่วไป