ปรัชญา

วิทยาการก้าวนำ คุณธรรมเป็นเลิศ ก่อเกิดเทคโนโลยี ถ่ายทอดสิ่งดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์

เป็นที่พึ่งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของท้องถิ่นภาคตะวันออก

พันธกิจ
การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน...

อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สายตรงคณบดี 038-500000 ต่อ 6251

ศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย

VDO แนะนำคณะ

ปฏิทินจองห้องสอนออนไลน์

นโยบาย 5ส

มาตรการการป้องกันเชื่อไวรัสโคโรนา COVID-19

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วิดิโอแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปิยะวดี กิ่งมาลา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล

ประมวลภาพกิจกรรม

ขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัย

พิธีแห่ตรามหาวิทยาลัย

กีฬาสารภีเกมส์

Love Science Games ครั้งที่ 7

อบรมการความปลอดภัย..

อบรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ

เทคนิคการให้บริการแบบ Service..

การจัดการขยะในชุมชน

#งดรับของขวัญ No Gift Policy

#งดรับของขวัญ No Gift Policyคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมนโยบาย งดรับของขวัญNo Gift Policy โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.วัชรากร  พาหะนิชย์ และคณบดีแต่ละคณะ ผอ.ศูนย์สำนัก ในการทำกิจกรรม ณ ห้องเจ้าเสวย อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์