เมื่อวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรมประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร การเกษตรบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี: การเกษตรยุคดิจิทัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
และได้พัฒนาร่างโมดูลของหลักสูตร วท.บ. เกษตรแม่นยำและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของชุดวิชาพืชอาหารและสมุนไพรอินทรีย์ ประกอบด้วย 3 รายวิชาย่อย คือ รายวิชาการผลิตพืชในระบบอินทรีย์ รายวิชาการผลิตพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์ และรายวิชาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร โดยในโครงการมีผู้ทรงคุณวุฒิจากพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมพัฒนาร่างโมดูลเกี่ยวกับพืชอาหารและสมุนไพรอินทรีย์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 40 คน และวันที่ 12 มี.ค. 66 ทางคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำคณะทำงานเยี่ยมชมสถานที่ที่ผู้เข้าอบรมได้เอาความรู้และทักษะจากการอบรมในชุดวิชาไปใช้จริง
ณ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share This Post
image