ปรัชญา

วิทาการก้าวนำ คุณธรรมเป็นเลิศ ก่อเกิดเทคโนโลยี ถ่ายทอดสิ่งดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์

เป็นที่พึ่งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของท้องถิ่นภาคตะวันออก

พันธกิจ
 1. การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน...

ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สายตรงคณบดี 038-500000 ต่อ 6251
 • ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านการเพาะเลี้ยงกบ และการผสมเทียมปลาน้ำจืด

  วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านการเพาะเลี้ยงกบ และการผสมเทียมปลาน้ำจืด ณ ส่วนงานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ #การเพาะเลี้ยงกบ #กิจกรรมผสมเทียมปลาน้ำจืด #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง

 • เทคนิคการให้บริการแบบ Service mind 2
  โครงการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หัวข้อ "เทคนิคการให้บริการแบบ Service mind" ครั้งที่ 2 จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่สู่สาธารณะ ณ
 • การคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก 3ช
  วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 อาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน ในหัวข้อเรื่อง การคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก 3ช ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม ณ อาคารหอชมธรรมชาติ หมู่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา #การคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก 3ช
 • รายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม โครงการรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมี ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการลงพื้นที่ของชุมชน ร่วมกับองค์การการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ตามยุทธศาสตร์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • แนวทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
  #โครงการพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อร่วมกันศึกษาหาแนวทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #แนวทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

download

 • Mar 5, 2019

  หลักสูตรอบรมด้านวิทยาศาสตร์

  หลักสูตรปฏิบัติการทางฟิสิกส์  หลักสูตรละ  600   บาท/คน /วัน  ใบสมัครอบรมค่ายวิทย์ š  หลักสูตร ฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์พื้นฐาน กลศาสตร์ ได้แก่ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ แรงตึงผิว ยังมอดูลัส โมเมนต์ความเฉื่อย แสงและเสียง ได้แก่ โซโนมิเตอร์ ท่อคลื่น สเปกตรัมของแสง การวัดความเร็วแสง อุณหพลศาสตร์

  Read More

 • Feb 25, 2019

  ด้านงานวิจัย

  ข้อมูลด้านงานวิจัย ลำดับ เอกสารประเภท 1 แนวปฏิบัติที่ดี ดาวน์โหลด 2 การถอดบทเรียนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ (2557-2559) ดาวน์โหลด 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด 5 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด 6

  Read More

 • Feb 7, 2019

  งานด้านประกันคุณภาพ

  คู่มือ ลำดับ เอกสาร 1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด ประกาศ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลำดับ ประกาศหลักเกณฑ์ 1 การงดใช้เกณฑ์ 12 ข้อ องค์ประกอบที่ 1 ระดับหลักสูตร ดาวน์โหลด 2 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557    ดาวน์โหลด 3 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

  Read More

 • Feb 7, 2019

  งานแผนและงบประมาณ

  ข้อมูลด้านแผนพัฒนาและวิจัย ลำดับ เอกสารประเภท 1 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2559 ดาวน์โหลด 2 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557-2560 ดาวน์โหลด 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ (2557-2559) ดาวน์โหลด 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด 5 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด 6

  Read More

 • Feb 7, 2019

  การจัดการความรู้ (KM)

  ลำดับ เอกสาร 1 แนวปฏิบัติที่ดี ดาวน์โหลด 2 การถอดบทเรียนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด 3 บทความวิจัย ดาวน์โหลด 4 เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย ดาวน์โหลด 5 Active Learning ดาวน์โหลด 6 การพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคนคิการเรียนรู้แบบใฝ่รู้

  Read More

ประมวลภาพกิจกรรม

ขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัย

พิธีแห่ตรามหาวิทยาลัย

กีฬาสารภีเกมส์

Love Science Games ครั้งที่ 7

อบรมการความปลอดภัย..

อบรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ

เทคนิคการให้บริการแบบ Service..

การจัดการขยะในชุมชน

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านการเพาะเลี้ยงกบ และการผสมเทียมปลาน้ำจืด

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านการเพาะเลี้ยงกบ และการผสมเทียมปลาน้ำจืด ณ ส่วนงานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ #การเพาะเลี้ยงกบ #กิจกรรมผสมเทียมปลาน้ำจืด #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง