แบบฟอร์ม
ไฟล์
ยืมเงิน
ปะหน้ายืมเงิน (word)
เบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ
PM1 - ปะหน้าซื้อจ้าง
PM2 - บันทึกข้อความขออนุญาตซื้อ
PM3 - แต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
PM4 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อ
PM5 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
PM6 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับการซื้อ
PM7 - รายการสั่งซื้อ
ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างเหมาทุกกรณี และจ้างเช่า
เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
HC1 - ปะหน้าจ้างเหมา
HC2 - บันทึกข้อความขออนุญาตจ้างเหมา
HC3 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดจ้างเหมา
HC4 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมา
HC5 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดจ้างเหมา
HC6 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้างเหมา
ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเช่า
Hire1 - ปะหน้าจ้างเช่า
Hire2 - บันทึกข้อความขออนุญาตจ้างเช่า
Hire3 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำหนดคุณลักษณะจ้างเช่า
Hire4 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่า
Hire5 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดจ้างเช่า
Hire6 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับการเช่า
ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างเหมาทุกกรณี และจ้างเช่า
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ปะหน้าไปราชการ EG
แบบฟอร์มเบิกต่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นักศึกษา)
แบบฟอร์มเบิกต่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว
เบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือการจัดโครงการ
ตัวอย่างตารางเปรียบเทียวค่าพาหนะ
ขั้นตอนการเบิกไปราชการ.pdf
ขั้นตอนการเบิกไปราชการ.word
เบิกค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบบแทน ค่าเงินรางวัล
ปะหน้าค่าใช้จ่ายในการเบิก RE
ขั้นตอนการเบิกเงิน.pdf
ขั้นตอนการเบิกเงิน.Word ดาวน์โหลด