คู่มือ
ลำดับ
เอกสาร
1
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ประกาศ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ลำดับ
ประกาศหลักเกณฑ์
1
การงดใช้เกณฑ์ 12 ข้อ องค์ประกอบที่ 1 ระดับหลักสูตร
2
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
 พ.ศ.2557   
3
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ลำดับ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1
ระบบและกลไกการบริการวิชาการ
2
ระบบและกลไกด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลำดับ
รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
1
องค์ประกอบที่ 1
2
องค์ประกอบที่ 2
3
องค์ประกอบที่ 3
4
องค์ประกอบที่ 4
5
องค์ประกอบที่ 5
6
องค์ประกอบที่ 6
7
องค์ประกอบที่ 7
8
องค์ประกอบที่ 8
9
องค์ประกอบที่ 9
10
องค์ประกอบที่ 10