ด้านงานวิจัย

By root February 25, 2019 (No)

ข้อมูลด้านงานวิจัย ลำดับ เอกสารประเภท 1 แนวปฏิบัติที่ดี ดาวน์โหลด 2 การถอดบทเรียนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ (2557-2559) ดาวน์โหลด 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด 5 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด 6 ตารางความสอดคล้องของกลยุทธ์คณะกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด 7 รายงานไตรมาส 1-4 ปี 2557 ดาวน์โหลด 8 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ปี 2557 ดาวน์โหลด 9 รายงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 ดาวน์โหลด

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

By root February 11, 2019 (No)

ปรัชญา วิทาการก้าวนำ คุณธรรมเป็นเลิศ ก่อเกิดเทคโนโลยี ถ่าทอดสิ่งดีสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นที่พึ่งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของท้องถิ่นภาคตะวันออก พันธกิจ 1. การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน 2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของท้องถิ่น 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ชุมชนและท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจและ ยุทธศาสตร์

ติดต่อเรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By root February 10, 2019 (No)

422 ถนนมรุงพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3850-0000 ต่อ 6250-6259 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ 0-3850-0000 ต่อ 7250,7251 Tel : 0-3850-0000 ต่อ 6250-6259 (เมือง) Tel : 0-3850-0000 ต่อ 7250-7252 (บางคล้า)E-mail : science_rru@hotmail.com E-mail : sciencerru.rru@gmail.comติดต่อเราทาง Social media Facebook : www.facebook.com/sci.rru Instagram : SCI_RRU Twitter : @Science_rru LineID : Sci-rru

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

By root February 8, 2019 (No)

นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)นางสาวธารฤทัย เขมะเพ็ชร พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ค.บ. การศึกษาปฐมวัย นางสาวสุชาดา ทับศรี พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ. บริหารธุรกิจการบัญชี นางอัญชลี จำปาหอม ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ธุรกการ ศศ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์) นายอิทธิพัทธ์ หอณรงค์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์ นางสาวชนิตรา เลาะห์มิน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษา ค.บ. ธุรกิจศึกษา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) นางนุจรี จันทร์เจริญ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. การจัดการนางสาวปรียาภรณ์ นิลนนท์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ […]

สาขาวิชาเคมี

By root February 8, 2019 (No)

อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ ประธานสาขาวิชา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคินทร์ สุวพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.นภาดา วิเชียรพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ภควรรณ คงจันตรี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์สุวิมล ขวัญศิริวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ทวีทรัพย์ เจือพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ปรัชญา […]

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

By root February 8, 2019 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี เอี่ยมสะอาด ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์ อาจารย์ ระดับ 7 อาจารย์สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย อาจารย์ ระดับ 6 ดร.อภิชาติ สังข์ทอง อาจารย์ ระดับ 6 ดร.กฤษณะ ช่องศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ประสบพร จุลบุตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์จันทร์เพ็ญ ไพรแก่น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.พิไลพร หนูทองคำ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์จักรกริช ไชยเนตร ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ อาจารย์ ระดับ 7อาจารย์ผุสดี ภุมรา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ณัฐพร สนเผือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการอาจารย์จงภร มหาดเล็ก พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ ดร.ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์ชาญชัย สุขคุ้ม ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 อาจารย์ ดร.รังสรรค์ ม่วงโสรส พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.พรรัมภา กาญนจสิงห์ พนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ลือชา รื่นจิตต์ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

By root February 7, 2019 (No)

ดร.นิชานันท์ อุดมศักดิ์สกุล ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภกานด์ หน่ายคอน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.นรากร ศรีสุข พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ฐิติพร ดิศวนนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ ดร.อภิรดี ศรีภิรมย์รักษ์ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ