ด้านงานวิจัย

By root February 25, 2019 (No)

ข้อมูลด้านงานวิจัย ลำดับ เอกสารประเภท 1 แนวปฏิบัติที่ดี ดาวน์โหลด 2 การถอดบทเรียนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ (2557-2559) ดาวน์โหลด 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด 5 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด 6 ตารางความสอดคล้องของกลยุทธ์คณะกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด 7 รายงานไตรมาส 1-4 ปี 2557 ดาวน์โหลด 8 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ปี 2557 ดาวน์โหลด 9 รายงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 ดาวน์โหลด

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

By root February 11, 2019 (No)

ปรัชญา วิทยาการก้าวนำ คุณธรรมเป็นเลิศ ก่อเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สังคม วิสัยทัศน์ องค์กรคุณภาพชั้นนำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พันธกิจ 1. ยกระดับการทำงานให้เป็นผู้นำทางวิชาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน 2. ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 3. ยกระดับการวิจัยให้สามารถสร้างนวัตกรรมและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ 4. ยกระดับการให้บริการทางวิชาการบนฐานความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ 5. ยกระดับการสร้างเครือข่ายการทำงานให้เป็นเครือข่ายที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ 1. ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง 2. มีงานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 3. พัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในด้านพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 2. สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการสร้างเครือข่ายวิจัยทางวิชาการทุกระดับระหว่างท้องถิ่น องค์กร และสถาบันภาครัฐ 3. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาให้กับท้องถิ่นในด้านบริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร เป้าประสงค์ 1. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และก้าวหน้าทางวิชาการ […]

ติดต่อเรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By root February 10, 2019 (No)

422 ถนนมรุงพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3850-0000 ต่อ 6250-6259 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ 0-3850-0000 ต่อ 7250,7251 Tel : 0-3850-0000 ต่อ 6250-6259 (เมือง) Tel : 0-3850-0000 ต่อ 7250-7252 (บางคล้า)E-mail : science_rru@hotmail.com E-mail : sciencerru.rru@gmail.comติดต่อเราทาง Social media Facebook : www.facebook.com/sci.rru Instagram : SCI_RRU Twitter : @Science_rru LineID : Sci-rru

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

By root February 8, 2019 (No)

นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)นางสาวธารฤทัย เขมะเพ็ชร พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ค.บ. การศึกษาปฐมวัย นางสาวสุชาดา ทับศรี พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ. บริหารธุรกิจการบัญชี นางอัญชลี จำปาหอม ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ธุรกการ ศศ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์) นายอิทธิพัทธ์ หอณรงค์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์ นางสาวชนิตรา เลาะห์มิน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษา ค.บ. ธุรกิจศึกษา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) นางนุจรี จันทร์เจริญ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. การจัดการนางสาวปรียาภรณ์ นิลนนท์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ […]

สาขาวิชาเคมี

By root February 8, 2019 (No)

อาจารย์ปรัชญา วาทะสิทธิ์ ประธานสาขาวิชา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคินทร์ สุวพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ภควรรณ คงจันตรี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์สุวิมล ขวัญศิริวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.เทวิกา เบ็ญจวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ทวีทรัพย์ เจือพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ เลขานุการสาขาวิชา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

By root February 8, 2019 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี เอี่ยมสะอาด ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์ อาจารย์ ระดับ 7 อาจารย์สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย อาจารย์ ระดับ 6 ดร.อภิชาติ สังข์ทอง อาจารย์ ระดับ 6 ดร.กฤษณะ ช่องศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบพร จุลบุตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์จันทร์เพ็ญ ไพรแก่น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลพร หนูทองคำ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์ณัฐพร สนเผือก ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์จงภร มหาดเล็ก พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ อาจารย์ ระดับ 7อาจารย์ผุสดี ภุมรา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์จักรกริช ไชยเนตร เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์ชาญชัย สุขคุ้ม ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.รังสรรค์ ม่วงโสรส พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ทิตยา งามแสง พนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ลือชา รื่นจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.พรรัมภา กาญนจสิงห์ เลขานุการ พนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

By root February 7, 2019 (No)

ดร.นิชานันท์ อุดมศักดิ์สกุล ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภกานด์ หน่ายคอน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.นรากร ศรีสุข พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร ดิศวนนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.อภิรดี ศรีภิรมย์รักษ์ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ