กิจกรรมสัมมนา ระดมความคิด และอภิปราย แนวทางปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีร่วมกับสถานประกอบการ

By root March 24, 2023 (No)

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ ผศ.ปิยะวดี กิ่งมาลา รองคณบดีวิชาการ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนา ระดมความคิด และอภิปราย แนวทางปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีร่วมกับสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณโชติอนันต์ ปินถานันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิลิเชียล สตอรี่ จํากัด (ขนมบ้านอุ๋ม) ร.ต.อ.ฐิติวัตน์ มหาวีโร นักวิทยาศาสตร์ (สบ๑) พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ฉะเชิงเทรา คุณยิ่งรัก พรายอินทร์ นักวิจัย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) คุณกัญญวีร์ อนุวัตมงคลชัย ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท วีเอส เคม (1970) จํากัด และคุณพนมพร อโนดาษ ผู้จัดการส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เอ็มพี แอพคอน […]

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By root March 24, 2023 (No)

วันนี้ (22 มี.ค. 66) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อ.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ การเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกแห่งอาชีพ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยวิทยากร พระครูใบฎีกาสุพจน์ สุวจโน พระอาจารย์คมกฤต สุทจิตโต และ ดร.ธนาชัย โรจน์อร่าม และการอวยพรและให้โอวาท โดยตัวแทนคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ลงพื้นที่โครงการปลูกป่าเชิงนิเวศในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า)

By root March 15, 2023 (No)

วันที่ 14 มีนาคม 2566 อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้อาจารย์ณัฐพร สนเผือก รองคณบดีวางแผนและวิจัย และอาจารย์จักรกริช ไชยเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่โครงการปลูกป่าเชิงนิเวศในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ นายเอราวัณ ก้อนคำใหญ่ ผู้บริหารอาวุโส งานพัฒนาความยั่งยืนหน่วยธุรกิจ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมแผนงานศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า แมลง และเตรียมความพร้อมในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าเชิงนิเวศในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร การเกษตรบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี: การเกษตรยุคดิจิทัล

By root March 15, 2023 (No)

เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรมประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร การเกษตรบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี: การเกษตรยุคดิจิทัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และได้พัฒนาร่างโมดูลของหลักสูตร วท.บ. เกษตรแม่นยำและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของชุดวิชาพืชอาหารและสมุนไพรอินทรีย์ ประกอบด้วย 3 รายวิชาย่อย คือ รายวิชาการผลิตพืชในระบบอินทรีย์ รายวิชาการผลิตพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์ และรายวิชาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร โดยในโครงการมีผู้ทรงคุณวุฒิจากพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมพัฒนาร่างโมดูลเกี่ยวกับพืชอาหารและสมุนไพรอินทรีย์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 40 คน และวันที่ 12 มี.ค. 66 ทางคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำคณะทำงานเยี่ยมชมสถานที่ที่ผู้เข้าอบรมได้เอาความรู้และทักษะจากการอบรมในชุดวิชาไปใช้จริง ณ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

By root March 13, 2023 (No)

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดโครงการโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส อาจารย์ ดร.อนุชา แข่งขัน และอาจารย์ณัฐกานต์ เฮิบเบล เป็นวิทยากรบรรบายในหัวข้อ Read a job advertisement, Job advertisement structure Properly fill in an application form Write a resume Write a good cover letter Job Interview ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 📍422 ถนนมรุพงษ์ […]

ค่ายอาสาฯ Science ป้ายสี ปี 4

By root March 13, 2023 (No)

วันที่ 11-12 มีนาคม​ 2566 อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว ที่ปรึกษางานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดี​กิจการ​นักศึกษา สโมสร​นักศึกษา​คณะ​วิทยา​ศ​า​สตร์และ​เเทคโนโลยี อาจารย์พนัชกร เพชรนาค สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ นายวุฒิชัย มลิจารย์ ผู้จัดการหอพักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายกิตติพงษ์ ทับพยุง หัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณาจารย์​ บุคลากร​ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไผ่ ร่วมทาสีและพัฒ​นา​โรงเรียน ภายใต้โครงการ “ค่ายอาสาฯ Science ป้ายสี ปี 4” ณ โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี​ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ข้าวสารจากพระครูปลัดรณชัย เตชปญฺโญ (หลวงพ่อช้าง) วัดจุกเฌอ และงบประมาณจากการร่วมสมทบทุนของคณาจารย์​และบุคลากร​คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ คลิปกิจกรรม: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02tdKzV6cNjT7omwjjx1HTekGDe5gVt1F8a1hQkXagoCJLKSTFop81MZ2m6c9T3SNSl&id=100000142750488&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 📍422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา […]

ศึกษาดูงานการทำอาหารไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

By root March 7, 2023 (No)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล และอาจารย์ณัฐวรานาท ใหมตีบ อาจารย์สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 11 คนเข้าศึกษาดูงานการทำอาหารไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ต้มเส้นแกงร้อน ต้มส้มแตงกวาปลาช่อนทอด และพลิก (คว่ำพลิกหงาย) กับเกลือ นอกจากนี้ยังได้ร่วมเยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาในพื้นที่ ภายใต้โครงการศึกษาดูงานการสาธิตอาหารไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ชุมชนบ้านป้อม อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลการสังเคราะห์ผลลัพธ์และบทเรียนจากพื้นที่ของพื้นที่ชุ่มนํ้าในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

By root March 7, 2023 (No)

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature; IUCN) ได้ส่งเล่มรวมผลการสังเคราะห์ผลลัพธ์และบทเรียนจากพื้นที่ของพื้นที่ชุ่มนํ้าในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ตามที่ได้สนับสนุนงบประมาณปี 2011-2022 จำนวน 5,000 ยูโร ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ ดร.ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ และ อ.ผุสดี ภุมรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ดำเนินโครงการ Enhancing the community participation towards communities’ adaptation to climate change ภายใต้ ECOSYSTEM-BASED ADAPTATION IN WETLANDS IN THAILAND

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

By root March 7, 2023 (No)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตรจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ ได้รับเกียรติจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้เป็นผู้ แก่นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวส.2 มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 45 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านอาชีพ และฝึกเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

By root March 7, 2023 (No)

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ และ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ ได้รับเกียรติจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เป็นวิทยากรมอบความรู้ใน “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านอาชีพ และฝึกเป็นผู้ประกอบการในอนาคต” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในเมนู ขนมจาก พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน และการคำนวนต้นทุนกำไร โดยมีการบรูณาการการเรียนการสอนรายวิชา อาหารตะวันออก ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม