อาจารย์จารุวรรณ สุนทรเสณี ประธานสาขา
อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์อภิชา เชี่ยวเวช
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ