ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์พรนับพัน อัศวมงคลศิริ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ณัฐวรานาท ใหมตีบ เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ