อาจารย์จารุวรรณ สุนทรเสณี ประธานสาขา
อาจารย์ ระดับ 7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร งามสุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 (สัญญาจ้าง)
อาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ