อาจารย์จารุวรรณ สุนทรเสณี ประธานสาขา
อาจารย์ ระดับ 7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ณัฐวรานาท ใหมตีบ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ