มาตรฐานการให้บริการระดับคณะ
ลำดับ
เอกสาร
1
ขั้นตอนการขออนุมัติไปราชการ
2
ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนดำเนินงาน และประสานงานการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (รายสัปดาห์)
3
ขั้นตอนการเบิกเงิน
4 ขั้นตอนการเบิกไปราชการ
5
ขั้นตอนการเบิกจ่ายสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
6
ขั้นตอนการขอรับประเมินการสอน
7
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทุกรณี และจ้าง
8
ขั้นตอนการส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
9
ขั้นตอนการยืมเงิน

 

มาตรฐานการให้บริการระดับมหาวิทยาลัย
ลำดับ
เอกสาร
1
การรับเข้านักศึกษาใหม่
2 การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
3 การขอถอนรายวิชา