อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ณัฐพร สนเผือก

รองคณบดีวางแผนและวิจัย

อาจารย์ผุสดี ภุมรา

รองคณบดีกิจการนักศึกษา

ผศ.ปิยะดี กิ่งมาลา

รองคณบดีวิชาการ

นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล

ผู้ช่วยคณบดี