อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ณัฐพร สนเผือก

รองคณบดีวางแผนและวิจัย

อาจารย์ผุสดี ภุมรา

รองคณบดีกิจการนักศึกษา

ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์

รองคณบดีวิชาการ

นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ดร.ภัทรพร คุณาพงษ์กิติ

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ศิรินันท์ คำสี

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล

ผู้ช่วยคณบดี