ดร.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ศิรินันท์ คำสี

รองคณบดีวางแผนและวิจัย

อาจารย์ผุสดี ภุมรา

รองคณบดีกิจการนักศึกษา

ผศ.ปิยะดี กิ่งมาลา

รองคณบดีวิชาการ

นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี