กิจกรรมสัมมนา ระดมความคิด และอภิปราย แนวทางปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีร่วมกับสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ ผศ.ปิยะวดี กิ่งมาลา รองคณบดีวิชาการ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนา ระดมความคิด และอภิปราย แนวทางปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีร่วมกับสถานประกอบการ
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณโชติอนันต์ ปินถานันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิลิเชียล สตอรี่ จํากัด (ขนมบ้านอุ๋ม)
ร.ต.อ.ฐิติวัตน์ มหาวีโร นักวิทยาศาสตร์ (สบ๑) พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ฉะเชิงเทรา
คุณยิ่งรัก พรายอินทร์ นักวิจัย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
คุณกัญญวีร์ อนุวัตมงคลชัย ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท วีเอส เคม (1970) จํากัด
และคุณพนมพร อโนดาษ ผู้จัดการส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เอ็มพี แอพคอน โอเปอร์เรชั่นส์ จํากัด
ร่วมเสวนา ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
ซึ่งสาขาวิชาเคมีเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม มีคณาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน สาขาวิชาเคมี และนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรม 28 คน

Share This Post
image