ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
ผศ.ปิยะวดี กิ่งมาลา
อาจารย์ศิรินันท์  คำสี
ศ.ดร.วิษณุ  เพชรภา
รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
รศ.ดร.นิรัตน์ อิมามี
นายสุทธิ มะหะเลา
นายสมนึก ทักษิณา
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง
อาจารย์ ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์
อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว
ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง
ผศ.ดร.นลินี เอี่ยมสะอาด
อาจารย์จารุวรรณ สุนทรเสณี
นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์
นางนุจรี จันทร์เจริญ
คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ