ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
ผศ.ปิยะวดี กิ่งมาลา
ศ.ดร.วิษณุ  เพชรภา
รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
รศ.ดร.นิรัตน์ อิมามี
นายสุทธิ มะหะเลา
นายสมนึก ทักษิณา
อาจารย์ณัฐพร สนเผือก
อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว
ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง
ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์
ผศ.ดร.นลินี เอี่ยมสะอาด
ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง
อาจารย์จารุวรรณ สุนทรเสณี
นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์
นางนุจรี จันทร์เจริญ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ