ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
อาจารย์ ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์
อาจารย์ณัฐพร  สนเผือก
รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
รศ.ดร.วิษณุ  เพชรภา
นายสมนึก  ทักษิณา
นายบรรจง  นิสภวาณิชย์
รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
ผศ.สุพรัตรา แดงเจริญ
ผศ.ดร.นลินี เอี่ยมสะอาด
ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง
อาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร  สามารถ
นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์
นางนุจรี จันทร์เจริญ
คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ