องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

By root August 10, 2021 (No)

ชื่อองค์ความรู้ ดาวโหลด ผลิตภัณฑ์ชุดดูแลรักษาผิวจากสารสกัดเมล่อนชุมชน ประกอบด้วย สครับผิวสารสกัดเมล่อน ครีมบำรุงผิวเมล่อน แฮนด์เจลเมล่อน ดาวน์โหลด ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ชนิดน้ำมันและสเปรย์ ดาวน์โหลด ผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยดิบ ข้าวเกรียบ คุกกี้ บราวนี่ ทองม้วน ดาวน์โหลด รูปภาพและกิจกรรมผลิตภัณฑ์ปลานิลแดดเดียว ดาวน์โหลด รูปภาพและกิจกรรมผลิตภัณฑ์กระถางพันปีเพิ่มมูลค่าจากขยะพลาสติกที่เหลือใช้ในชุมชน ดาวน์โหลด องค์ความรู้อาหารท้องถิ่นจากตาล ดาวน์โหลด

กิจกรรมประกวด/แข่งขันในรูปแบบออนไลน์

By root July 12, 2021 (No)

ประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.4 – ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) ระเบียบการ ระบบสมัคร  ประกาศรายชื่อ ประกาศผล อัพโหลดไฟล์ VDO

กิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์  

By root July 12, 2021 (No)

กิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ลำดับที่ กิจกรรม วันจัดกิจกรรม ประกาศรายชื่อและกำหนดการ 1 การลดขยะดูแลแหล่งน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 31 กรกฎาคม 64 2 ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวและงานบริการในโรงแรม 1 สิงหาคม 64 3 การทำเครื่องสำอางจากสีธรรมชาติ 4 สิงหาคม 64 4 ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับงานด้านเกษตรกรรม 4 สิงหาคม 64 5 English for Communication 5 สิงหาคม 64 6 สนุกคิดกับฟิสิกส์ 6 สิงหาคม 64 7 สารพิษในชีวิตประจำวัน 6 สิงหาคม 64 8 การอาหารหรรษา ตอน “เป็ดไทยจะไปโรงแรม” 6 สิงหาคม 64 9 รู้ทันภัยไซเบอร์ 7 สิงหาคม 64 10 […]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

By root March 25, 2021 (No)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 อาจารย์ณัฐพร สนเผือก รองคณบดีวางแผนและวิจัย ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเกิดเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ติดตามการนำความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย และอาจารย์มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ โดยมี อาจารย์ศิรินันท์ คำสี และ ดร.ศักดิ์ชัย หงส์ทอง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 524 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 📍422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ☎️โทรศัพท์ 038500000 ต่อ 6250-6259 📠โทรสาร 038568185 📱Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website : http://science.rru.ac.th

โครงการพัฒนาและการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งตามวิถีชุมชนตำบลหัวไทร

By root March 25, 2021 (No)

เมื่อวันที่ 19, 22 และ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ศิรินันท์ คำสี ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งตามวิถีชุมชนตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากผลผลิตทางการเกษตรสวนมะม่วง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านหัวไทร) #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์📍422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000☎️โทรศัพท์ 038500000 ต่อ 6250-6259📠โทรสาร 038568185 📱Line : SCI-RRUFacebook : https://www.facebook.com/sci.rruWebsite : http://science.rru.ac

#งดรับของขวัญ No Gift Policy

By root June 20, 2019 (No)

#งดรับของขวัญ No Gift Policyคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมนโยบาย งดรับของขวัญNo Gift Policy โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.วัชรากร  พาหะนิชย์ และคณบดีแต่ละคณะ ผอ.ศูนย์สำนัก ในการทำกิจกรรม ณ ห้องเจ้าเสวย อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมทำกิจกรรมฯ ด้วยเช่นกัน#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rruWebsite : http://science.rru.ac.th

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

By root June 11, 2019 (No)

รายละเอียดโครงการ กำหนดการรวม แผนที่การเดินทาง ผังการจัดการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นภารกิจหลักและ ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามศาสตร์พระราชา ระเบียบการ ระบบรับสมัคร ประกาศรายชื่อ กิจกรรมประกวดโมเดลศาสตร์พระราชา ระเบียบการ ระบบรับสมัคร [ปิดรับสมัคร] ประกาศรายชื่อ กิจรรมแข่งขันประกอบอาหารจานเดียว และขนมหวานที่มีส่วนประกอบจากมะพร้าว ระเบียบการ ระบบรับสมัคร [ปิดรับสมัคร] ประกาศรายชื่อ กิจกรรมประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ กับศาสตร์พระราชา ระเบียบการ ระบบรับสมัคร [ปิดรับสมัคร] ประกาศรายชื่อ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระเบียบการ ระบบรับสมัคร [ปิดรับสมัคร] ประกาศรายชื่อ กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Infographics ระเบียบการ ระบบรับสมัคร [ปิดรับสมัคร] ประกาศรายชื่อ

Thailand Ultimate Chef Challenge 2019 at IMPAC Exhibition and Convention Center Bangkok, Thailand

By root May 29, 2019 (No)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 อาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2019 at IMPAC Exhibition and Convention Center Bangkok, Thailand แข่งขันรายการ Classic Thai Cuisine Junion Chef และได้รับรางวัล Diploma โดยนายนายศิวกร อารยวัฒนาพงษ์ โดยมีอาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website […]