ลำดับ
เอกสาร
1
แนวปฏิบัติที่ดี
2
การถอดบทเรียนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา
3
บทความวิจัย
4
เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย
5
Active Learning
6
การพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคนคิการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active learning) และการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย
7
คำสั่งแต่งตั้ง ครั้งที่ 1
8
คำสั่งแต่งตั้ง ครั้งที่ 2
9
แผ่นพับเผยแพร่การจัดการความรู้
10
รายงานสรุปKM ปี 2563