ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง ประธานสาขาวิชา
อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์กิติธนนท์ สุวพานิชกิตติกร
อาจารย์ ระดับ 6
ดร.จักรี เหล็กกล้า
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.จิรายุ สาอุตม์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.ทสพล รวมฉิมพลี เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ