ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง ประธานสาขาวิชา
อาจารย์ ระดับ 7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์กิติธนนท์ สุวพานิชกิตติกร
อาจารย์ ระดับ 6
ดร.ทสพล รวมฉิมพลี เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ