มาตรฐานการให้บริการ

By root December 7, 2023 (No)

มาตรฐานการให้บริการระดับคณะ ลำดับ เอกสาร 1 ขั้นตอนการขออนุมัติไปราชการ ดาวน์โหลด 2 ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนดำเนินงาน และประสานงานการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (รายสัปดาห์) ดาวน์โหลด 3 ขั้นตอนการเบิกเงิน ดาวน์โหลด 4 ขั้นตอนการเบิกไปราชการ ดาวน์โหลด 5 ขั้นตอนการเบิกจ่ายสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 6 ขั้นตอนการขอรับประเมินการสอน ดาวน์โหลด 7 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทุกรณี และจ้าง ดาวน์โหลด 8 ขั้นตอนการส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด 9 ขั้นตอนการยืมเงิน ดาวน์โหลด   มาตรฐานการให้บริการระดับมหาวิทยาลัย ลำดับ เอกสาร 1 การรับเข้านักศึกษาใหม่ Link 2 การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Link 3 การขอถอนรายวิชา Link