อาจารย์ชาญชัย สุขคุ้ม ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.รังสรรค์ ม่วงโสรส
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.พรรัมภา กาญนจสิงห์
พนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ทิตยา งามแสง
พนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ลือชา รื่นจิตต์ เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ