อาจารย์ชาญชัย สุขคุ้ม ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
อาจารย์ ดร.รังสรรค์ ม่วงโสรส
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.พรรัมภา กาญนจสิงห์
พนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ลือชา รื่นจิตต์ เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ