ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี เอี่ยมสะอาด ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์
อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย
อาจารย์ ระดับ 6
ดร.อภิชาติ สังข์ทอง
อาจารย์ ระดับ 6
ดร.กฤษณะ ช่องศรี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบพร จุลบุตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์จันทร์เพ็ญ ไพรแก่น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลพร หนูทองคำ เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ