คู่มือการใช้งาน ZOOM สำหรับการประชุมและการเรียนการสอนออนไลน์
นายสมพงศ์  ฆ้องหลวง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คู่มือการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้ามัลติมิเตอร์แบบเข็ม (Analog Multimeters)
นายสรศักดิ์  งามละมัย
นักวิทยาศาสตร์

การเบิกค่าตอบแทนดำเนินงานและประสานงานการสอน
นักศึกษาภาคพิเศษ (รายสัปดาห์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวชนิตรา  เลาะห์มิน
นักวิชาการศึกษา

คู่มือการใช้เครื่องนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) และการบำรุงรักษาเบื้องต้น
นางสาวกมลธร  แสงอุทัย
นักวิชาการเกษตร

การยืมเงินทดรองราชการ
นางนุจรี  จันทร์เจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือการใช้เครื่องชั่งสารทศนิยม 4 ตาแหน่ง และการบารุงรักษาเบื้องต้น
นายชุษณะ  สารจิตตาภาพ
นักวิทยาศาสตร์