ดร.นิชานันท์ อุดมศักดิ์สกุล

ประธานสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.จงภร มหาดเล็ก

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ.สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.นลินี เอี่ยมสะอาด

ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

อ.ปรารถนา มณีฉาย

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

ดร.วรพจน์ ทำเนียบ

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ปรัชญา วาทะสิทธิ์

ประธานสาขาวิชาเคมี

ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล

ประธานสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ

อ.ชาญชัย สุขคุ้ม

ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย