นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
นางสาวธารฤทัย เขมะเพ็ชร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวสุชาดา ทับศรี
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. บริหารธุรกิจการบัญชี
นางอัญชลี จำปาหอม
ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ธุรกการ
ศศ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
นายอิทธิพัทธ์ หอณรงค์ศิริ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์
นางสาวชนิตรา เลาะห์มิน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
นักวิชาการศึกษา
ค.บ. ธุรกิจศึกษา
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
นางนุจรี จันทร์เจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การจัดการ
นางสาวปรียาภรณ์ นิลนนท์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.ม. การสร้างเสริมสุขภาพ
นายสมพงศ์ ฆ้องหลวง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
นางสาวแสงเทียน นามนิตย์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
นางสาวสิรดา แก้วดี
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
นักวิทยาศาสตร์
วท.บ. (ชีวเคมี)
นายชุษณะ สารจิตตาภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
นักวิทยาศาสตร์
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
นางสาวส่งศรี สินสมใจ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
นักวิทยาศาสตร์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
นายสรศักดิ์ งามละมัย
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
นักวิทยาศาสตร์
วท.บ. (ฟิสิกส์)
นางสาวกมลธร แสงอุทัย
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
นักวิชาการเกษตร
วท.บ. เกษตรศาสตร์
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
นางยุวดี ภุ่มรินทร์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
นักวิทยาศาสตร์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)