อาจารย์ณัฐพร สนเผือก ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงภร มหาดเล็ก
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์ผุสดี ภุมรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์จักรกริช ไชยเนตร เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ