อาจารย์จักรกริช ไชยเนตร ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์ผุสดี ภุมรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ณัฐพร สนเผือก
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์จงภร มหาดเล็ก
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ