ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงภร มหาดเล็ก ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์ผุสดี ภุมรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ณัฐพร สนเผือก
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์จักรกริช ไชยเนตร
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ