คู่มือปฏิบัติงานต่อสัญญา

By root January 18, 2023 (No)

คู่มือการใช้งาน ZOOM สำหรับการประชุมและการเรียนการสอนออนไลน์ นายสมพงศ์  ฆ้องหลวง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คู่มือการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้ามัลติมิเตอร์แบบเข็ม (Analog Multimeters) นายสรศักดิ์  งามละมัย นักวิทยาศาสตร์

ด้านงานวิจัย

By root February 25, 2019 (No)

ข้อมูลด้านงานวิจัย ลำดับ เอกสารประเภท 1 แนวปฏิบัติที่ดี ดาวน์โหลด 2 การถอดบทเรียนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ (2557-2559) ดาวน์โหลด 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด 5 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด 6 ตารางความสอดคล้องของกลยุทธ์คณะกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด 7 รายงานไตรมาส 1-4 ปี 2557 ดาวน์โหลด 8 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ปี 2557 ดาวน์โหลด 9 รายงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 ดาวน์โหลด

งานด้านประกันคุณภาพ

By root February 7, 2019 (No)

คู่มือ ลำดับ เอกสาร 1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด ประกาศ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลำดับ ประกาศหลักเกณฑ์ 1 การงดใช้เกณฑ์ 12 ข้อ องค์ประกอบที่ 1 ระดับหลักสูตร ดาวน์โหลด 2 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557    ดาวน์โหลด 3 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ดาวน์โหลด ลำดับ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ ดาวน์โหลด 2 ระบบและกลไกด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดาวน์โหลด ลำดับ รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 1 องค์ประกอบที่ 1 ดาวน์โหลด 2 องค์ประกอบที่ 2 ดาวน์โหลด 3 องค์ประกอบที่ 3 ดาวน์โหลด 4 องค์ประกอบที่ 4 ดาวน์โหลด 5 องค์ประกอบที่ 5 ดาวน์โหลด 6 องค์ประกอบที่ 6 ดาวน์โหลด 7 […]

งานแผนและงบประมาณ

By root February 7, 2019 (No)

ข้อมูลด้านแผนพัฒนาและวิจัย ลำดับ เอกสารประเภท 1 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2559 ดาวน์โหลด 2 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557-2560 ดาวน์โหลด 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ (2557-2559) ดาวน์โหลด 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด 5 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด 6 ตารางความสอดคล้องของกลยุทธ์คณะกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด 7 รายงานไตรมาส 1-4 ปี 2557 ดาวน์โหลด 8 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ปี 2557 ดาวน์โหลด 9 รายงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้ (KM)

By root February 7, 2019 (No)

  ลำดับ เอกสาร 1 แนวปฏิบัติที่ดี ดาวน์โหลด 2 การถอดบทเรียนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด 3 บทความวิจัย ดาวน์โหลด 4 เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย ดาวน์โหลด 5 Active Learning ดาวน์โหลด 6 การพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคนคิการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active learning) และการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย ดาวน์โหลด 7 คำสั่งแต่งตั้ง ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด 8 คำสั่งแต่งตั้ง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด 9 แผ่นพับเผยแพร่การจัดการความรู้ ดาวน์โหลด 10 รายงานสรุปKM ปี 2563 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มดาวน์โหลด (เอกสารการเบิกจ่าย)

By root February 7, 2019 (No)

    แบบฟอร์ม ไฟล์ ยืมเงิน ปะหน้ายืมเงิน (word) ดาวน์โหลด เบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ PM1 – ปะหน้าซื้อจ้าง ดาวน์โหลด PM2 – บันทึกข้อความขออนุญาตซื้อ ดาวน์โหลด PM3 – แต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ดาวน์โหลด PM4 – คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อ ดาวน์โหลด PM5 – รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดาวน์โหลด PM6 – คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับการซื้อ ดาวน์โหลด PM7 – รายการสั่งซื้อ ดาวน์โหลด ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างเหมาทุกกรณี และจ้างเช่า ดาวน์โหลด เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา HC1 – ปะหน้าจ้างเหมา ดาวน์โหลด HC2 – บันทึกข้อความขออนุญาตจ้างเหมา ดาวน์โหลด HC3 – แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดจ้างเหมา ดาวน์โหลด HC4 – […]

แบบฟอร์มดาวน์โหลด (อาจารย์ เจ้าหน้าที่)

By root February 7, 2019 (No)

แบบฟอร์มดาวน์โหลด สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ แบบฟอร์ม ไฟล์ ตัวอย่างหนังสือราชการ หนังสือราชการภายนอก ดาวน์โหลด บันทึกข้อความภายใน ดาวน์โหลด การเงิน แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Krungthai Corprate Online (กรณีเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) ดาวน์โหลด แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corprate Online (กรณีเงินเงินงบประมาณแผ่นดิน) ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินเช็ค ดาวน์โหลด ใบลา ใบลาอุปสมบท ดาวน์โหลด ใบขออนุญาตลาไปต่างประเทศ ดาวน์โหลด ใบลาพักผ่อน กรณีลาเกิน 5 วัน ดาวน์โหลด ใบลาพักผ่อน กรณีลาไม่เกิน 5 วัน ดาวน์โหลด ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ดาวน์โหลด ใบลาพักผ่อนสำหรับอาจารย์อัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร กรณีลาเกิน 5 […]

แบบฟอร์มดาวน์โหลด (นักศึกษา)

By root February 7, 2019 (No)

แบบฟอร์ม ไฟล์ แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอเพิ่มรายวิชา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอถอนรายวิชา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องโอน-ยกเว้นรายวิชา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอเรียนสมทบ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอใบแทน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอลาพักการศึกษา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายสถานศึกษา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอเปิดวิชาเพิ่ม ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกประสบการวิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์ฯ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอย้ายสาขาวิชา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอกรณีที่ไม่มาสอบปลายภาค ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอลาออก ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอลงเกิน 15 หน่วยกิต ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอ Password และพิมพ์ใบลงทะเบียน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอชำระเงินลงทะเบียน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอตั๋วเดือนลดราคาค่ารถ […]

แบบฟอร์มดาวน์โหลด (บริหารโครงการ)

By root February 7, 2019 (No)

  แบบฟอร์ม ไฟล์ แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มโครงการ ดาวน์โหลด กำหนดการ ดาวน์โหลด หนังสือขออนุมัติเชิญวิทยากร ดาวน์โหลด หนังสือเชิญวิทยากร-ภายนอก ดาวน์โหลด หนังสือเชิญวิทยากร-ภายใน ดาวน์โหลด แบบตอบรับวิทยากร ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้ง-อธิการบดีลงนาม ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้ง-คณบดีลงนาม ดาวน์โหลด สรุปแบบประเมิน ดาวน์โหลด ตัวอย่าง-ใบลงชื่อนักศึกษา ดาวน์โหลด ตัวอยาง-ใบลงชื่ออาจารย์บุคลากร ดาวน์โหลด ตัวอย่าง-ใบลงชื่อบุคคลทั่วไป ดาวน์โหลด