ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

เอกสารขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ
เอกสาร
1
checklist-ผลงานทางวิชาการ ผศ รศระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
2
เอกสารรับรองภาระงานสอน
3
ก.พ.อ. 03 (64)
4
ก.พ.อ. 04 (64)
5
ตัวอย่างบันทึกประเมินผลงาน
6
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลการสอน
7
ประกาศสอบสอนฉบับใหม่ ลงนามแล้ว 2564
8
ประวัติส่วนตัว
10
รายการเอกสารที่ใช้การประเมินผลการสอน
11
สอบสอน (slide)
11
แบบฟอร์มขอใช้บริการบันทึกวีดิโอ

 

เอกสารขอจริยธรรมการจิวัย
ลำดับ
เอกสาร
1
คู่มือ Initial Update
2
Flowchart ขั้นตอนการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม
3
ตย 1.บันทึกข้อความขอส่งเอกสารจริยธรรม
4
ตย. 1.หนังสือขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณา มน
5
PS_ New Template AF 04-10 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัคร
6
Checklist Initial Submission_Resubmission
7
AF 01-10 Submission Form for Ethical Review
8
AF 02-10 Self-Assessment Form for PI
10
AF 03-10 Conflict of Interest and Funding Form
11
AF 04-10 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการ (2)
12
AF 04-10 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการ
13
AF 05-10 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ
14
AF 06-10 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ