ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

By root February 23, 2023 (No)

  เอกสารขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ลำดับ เอกสาร 1 checklist-ผลงานทางวิชาการ ผศ รศระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด 2 เอกสารรับรองภาระงานสอน ดาวน์โหลด 3 ก.พ.อ. 03 (64) ดาวน์โหลด 4 ก.พ.อ. 04 (64) ดาวน์โหลด 5 ตัวอย่างบันทึกประเมินผลงาน ดาวน์โหลด 6 บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลการสอน ดาวน์โหลด 7 ประกาศสอบสอนฉบับใหม่ ลงนามแล้ว 2564 ดาวน์โหลด 8 ประวัติส่วนตัว ดาวน์โหลด 10 รายการเอกสารที่ใช้การประเมินผลการสอน ดาวน์โหลด 11 สอบสอน (slide) ดาวน์โหลด 11 แบบฟอร์มขอใช้บริการบันทึกวีดิโอ ดาวน์โหลด   เอกสารขอจริยธรรมการจิวัย ลำดับ เอกสาร 1 คู่มือ Initial […]