องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2564

ชื่อองค์ความรู้
ดาวโหลด
องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
องค์ความรู้การพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มบางเตย จากฐานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่เค็ม
องค์ความรู้การผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ว่านนางคำและกระดูกไก่ดำ
องค์ความรู้การยกระดับเอกลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากมะม่วงสายพันธุ์ท้องถิ่น
องค์ความรู้การผลิตเชื้อเห็ดฟางและเชื้อเห็ดที่เพาะในถุง
องค์ความรู้ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา
องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูปจากภูมิปัญญาโดยการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ชุมชน