ดร.นิชานันท์ อุดมศักดิ์สกุล ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภกานด์ หน่ายคอน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.นรากร ศรีสุข
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ฐิติพร ดิศวนนท์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.อภิรดี ศรีภิรมย์รักษ์ เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ