ดร.ณัฐฐาพร สามารถ ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคินทร์ สุวพานิช
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.นภาดา วิเชียรพงษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ภควรรณ คงจันตรี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์สุวิมล ขวัญศิริวงษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ทวีทรัพย์ เจือพานิช
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ปรัชญา วาทะสิทธิ์ เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ