อาจารย์ปรัชญา วาทะสิทธิ์
ประธานสาขาวิชา

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.ณัฐฐาพร สามารถ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคินทร์ สุวพานิช
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ภควรรณ คงจันตรี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์สุวิมล ขวัญศิริวงษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.เทวิกา เบ็ญจวรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.ทวีทรัพย์ เจือพานิช
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ

เลขานุการสาขาวิชา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ