กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

By root July 12, 2021 (No)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นด้าน BCG ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) หรือ ปวช. ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระเบียบการ ระบบสมัคร **ปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – 3),  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) หรือ ปวช. ประกาศผล

ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

By root July 12, 2021 (No)

กิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ อาคารบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  **รับจำนวน 300 คน ลำดับที่ ฐานกิจกรรม วันจัดกิจกรรม ประกาศรายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม 1 2565 AI ครองเมือง 19 สิงหาคม 2565 2 พลังงานหมุนเวียนและวัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ  19 สิงหาคม 2565 3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย “3 อ 2 ส” เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน  19 สิงหาคม 2565 4 จากหอยทะเลสู่หอยครก  19 สิงหาคม 2565 5 การกักเก็บคาร์บอนในสังคมพืช  19 สิงหาคม 2565 6 ห่อดีดี พี่ต้องไปอีกไกลสนุกคิดกับฟิสิกส์  19 สิงหาคม 2565   […]

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

By root July 12, 2021 (No)

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด/แข่งขัน เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด/แข่งขัน วันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ลำดับที่ ฐานกิจกรรม ระดับ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 1 ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 การแสดงทางวิทยาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแสดงทางวิทยาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 การประกวดวาดภาพตามจินตนาการ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  การประกวดวาดภาพตามจินตนาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5  การแข่งขันการสร้าง Infographic ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6  การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   หมายเหตุ : ผู้ที่เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร