องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2564

By root September 13, 2022 (No)

ชื่อองค์ความรู้ ดาวโหลด องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ดาวน์โหลด องค์ความรู้การพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ดาวน์โหลด องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มบางเตย จากฐานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่เค็ม ดาวน์โหลด องค์ความรู้การผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ว่านนางคำและกระดูกไก่ดำ ดาวน์โหลด องค์ความรู้การยกระดับเอกลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากมะม่วงสายพันธุ์ท้องถิ่น ดาวน์โหลด องค์ความรู้การผลิตเชื้อเห็ดฟางและเชื้อเห็ดที่เพาะในถุง ดาวน์โหลด องค์ความรู้ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา ดาวน์โหลด องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูปจากภูมิปัญญาโดยการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ชุมชน ดาวน์โหลด