ปี พ.ศ. ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
2520 – 2523
2523 – 2526
2526 – 2529
2529 – 2532
2532 – 2535
2538 – 2542
2542 – 2546
2546 – 2548
2548 – 2551
2552 – 2559
2560 – 2562
2563-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลีลา สินานุเคราะห์
อาจารย์ประชา ฑีคภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ จันทร์ศิริ
อาจารย์นคร ทัศนประสิทธิผล
รองศาสตราจารย์ ชาญ มงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิ แสงพนัสธาดา
อาจารย์พรพรรณ นินนาท
อาจารย์ประสิทธิ์ มั่นมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
หัวหน้าคณะวิทยาศาสตร์
หัวหน้าคณะวิทยาศาสตร์
หัวหน้าคณะวิทยาศาสตร์
หัวหน้าคณะวิทยาศาสตร์
หัวหน้าคณะวิทยาศาสตร์
คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดี