ดร.อภิรดี พุดเผือก ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์นันท์นภัส อภิรัตน์ธนารัฐ
อาจารย์ ระดับ 7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์วัชรพงษ์ ครูเกษตร
อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว
อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์นุชจรินทร์ ครูเกษตร
อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์
อาจารย์ ระดับ 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง
อาจารย์ระดับ 7
อาจารย์ขณิดา จรุงจิตต์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ณัฐวุฒิ แก้วศิริ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก
อาจารย์ ระดับ 6
อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์นวลปราง แสงอุไร เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ