บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

By root February 8, 2019 (No)

นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)นางสาวธารฤทัย เขมะเพ็ชร พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ค.บ. การศึกษาปฐมวัย นางสาวสุชาดา ทับศรี พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ. บริหารธุรกิจการบัญชี นางอัญชลี จำปาหอม ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ธุรกการ ศศ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์) นายอิทธิพัทธ์ หอณรงค์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์ นางสาวชนิตรา เลาะห์มิน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษา ค.บ. ธุรกิจศึกษา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) นางนุจรี จันทร์เจริญ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. การจัดการนางสาวปรียาภรณ์ นิลนนท์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ […]

สาขาวิชาเคมี

By root February 8, 2019 (No)

อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ ประธานสาขาวิชา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคินทร์ สุวพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.นภาดา วิเชียรพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ภควรรณ คงจันตรี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์สุวิมล ขวัญศิริวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ทวีทรัพย์ เจือพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ปรัชญา […]

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

By root February 8, 2019 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี เอี่ยมสะอาด ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์ อาจารย์ ระดับ 7 อาจารย์สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย อาจารย์ ระดับ 6 ดร.อภิชาติ สังข์ทอง อาจารย์ ระดับ 6 ดร.กฤษณะ ช่องศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ประสบพร จุลบุตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์จันทร์เพ็ญ ไพรแก่น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.พิไลพร หนูทองคำ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์จักรกริช ไชยเนตร ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ อาจารย์ ระดับ 7อาจารย์ผุสดี ภุมรา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ณัฐพร สนเผือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการอาจารย์จงภร มหาดเล็ก พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ ดร.ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์ชาญชัย สุขคุ้ม ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 อาจารย์ ดร.รังสรรค์ ม่วงโสรส พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.พรรัมภา กาญนจสิงห์ พนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ลือชา รื่นจิตต์ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

By root February 7, 2019 (No)

ดร.นิชานันท์ อุดมศักดิ์สกุล ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภกานด์ หน่ายคอน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.นรากร ศรีสุข พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ฐิติพร ดิศวนนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ ดร.อภิรดี ศรีภิรมย์รักษ์ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์ปรารถนา มณีฉาย ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ แก้วประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร พาหะนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร สุดสงวน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์นันทพร บุญสุข พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี สุดสงวน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์สมพล พวงสั้น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ภาสกรณ์ ยอดสอน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวดี กิ่งมาลา เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

By root February 7, 2019 (No)

ดร.วรพจน์ ทำเนียบ ประธานสาขาวิชา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 อาจารย์ ดร.รพีพัฒน์ ศรีมาลา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ศิรินันท์ คำสี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรราจารย์ญาดา เรียมริมมะดัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์นันท์นภัส ธนฐากร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์สุปราณี จ้อยรอด พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการดร.แววดาว […]

สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์จารุวรรณ สุนทรเสณี ประธานสาขา อาจารย์ ระดับ 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร งามสุทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 (สัญญาจ้าง) อาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ