บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

By root February 8, 2019 (No)

นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)นางสาวธารฤทัย เขมะเพ็ชร พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ค.บ. การศึกษาปฐมวัย นางสาวสุชาดา ทับศรี พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ. บริหารธุรกิจการบัญชี นางอัญชลี จำปาหอม ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ธุรกการ ศศ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์) นายอิทธิพัทธ์ หอณรงค์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์ นางสาวชนิตรา เลาะห์มิน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษา ค.บ. ธุรกิจศึกษา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) นางนุจรี จันทร์เจริญ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. การจัดการนางสาวปรียาภรณ์ นิลนนท์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ […]

สาขาวิชาเคมี

By root February 8, 2019 (No)

อาจารย์ปรัชญา วาทะสิทธิ์ ประธานสาขาวิชา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคินทร์ สุวพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ภควรรณ คงจันตรี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์สุวิมล ขวัญศิริวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.เทวิกา เบ็ญจวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ทวีทรัพย์ เจือพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ เลขานุการสาขาวิชา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

By root February 8, 2019 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี เอี่ยมสะอาด ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์ อาจารย์ ระดับ 7 อาจารย์สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย อาจารย์ ระดับ 6 ดร.อภิชาติ สังข์ทอง อาจารย์ ระดับ 6 ดร.กฤษณะ ช่องศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ประสบพร จุลบุตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์จันทร์เพ็ญ ไพรแก่น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.พิไลพร หนูทองคำ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

By root February 7, 2019 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงภร มหาดเล็ก ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ อาจารย์ ระดับ 7อาจารย์ผุสดี ภุมรา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ณัฐพร สนเผือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการอาจารย์จักรกริช ไชยเนตร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์ชาญชัย สุขคุ้ม ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.รังสรรค์ ม่วงโสรส พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.พรรัมภา กาญนจสิงห์ พนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ทิตยา งามแสง พนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ลือชา รื่นจิตต์ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

By root February 7, 2019 (No)

ดร.นิชานันท์ อุดมศักดิ์สกุล ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภกานด์ หน่ายคอน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.นรากร ศรีสุข พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร ดิศวนนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.อภิรดี ศรีภิรมย์รักษ์ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์ปรารถนา มณีฉาย ประธานสาขา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร พาหะนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร สุดสงวน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์นันทพร บุญสุข พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี สุดสงวน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์สมพล พวงสั้น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดร.ภาสกรณ์ ยอดสอน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวดี กิ่งมาลา เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

By root February 7, 2019 (No)

ดร.วรพจน์ ทำเนียบ ประธานสาขาวิชา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 รองศาสตราจารย์พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์ศิรินันท์ คำสี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรราจารย์ญาดา เรียมริมมะดัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์นันท์นภัส ธนฐากร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์สุปราณี จ้อยรอด พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดร.แววดาว พิมพ์พันธุ์ดี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอาจารย์อรชุมา หนูน้อย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์โปรดปราน ทาศิริ เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ

By root February 7, 2019 (No)

อาจารย์จารุวรรณ สุนทรเสณี ประธานสาขา อาจารย์ ระดับ 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ณัฐวรานาท ใหมตีบ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล เลขานุการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ