หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การอาหารและธุรกิจบริการ

อาจารย์จารุวรรณ สุนทรเสณี
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์)
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)

อาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)
อาจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล
คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)
บธ.ม. (สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร งามสุทธิ
Ed.S. (Early Childhood)
M.Ed. (Home Economics)
กศ.บ. คหกรรมศาสตร์
อาจารย์โปรดปราน ทาศิริ
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
ปร.ด. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา -จุลชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา -จุลชีววิทยา)
อาจารย์ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
วท.บ. (ชีววิทยา -พันธุศาสตร์)
อาจารย์ปรัชญา วาทะสิทธิ์
วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
วท.บ. (เคมี)

อาจารย์นิชานันท์ อุดมศักดิ์สกุล
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (ชีววิทยา)
อาจารย์นภกานด์ หน่ายคอน
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
วท.บ. (วาริชศาสตร์)
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี   

อาจารย์ ดร.นคินทร์ สุรพานิช
ปร.ด. (เคมีอินทรย์)
วท.ม. (เคมีอินทรย์)
วท.บ. (เคมี)
อาจารย์อมรรัศมี จิณรักษ์
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

อาจารย์ภควรรณ คงจันตรี
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
วท.บ. (วาริชศาสตร์)
อาจารย์ทวีทรัพย์ เจือพานิช
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
คบ. (เคมี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

อาจารย์วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.บ. (พิสิกส์)

อาจารย์สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี เอี่ยมสะอาด
ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.บ. (พิสิกส์)
อาจารย์จันทร์เพ็ญ ไพรแก่น
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสกส์)
อาจารย์ ดร.กฤษณะ ช่องศรี
วท.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
วท.ม. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

อาจารย์นุชจรินทร์ ครูเกษตร
วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อาจารย์สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์
M.Sc. (Computer Science)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)
อาจารย์ ดร.อภิรดี พุดเผือก
ปร.ด. () คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
ศษ.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สต.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ)
อาจารย์วัชรพงษ์ ครูเกษตร
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อาจารย์ณัฐวุฒิ แก้วศิริ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
อาจารย์นวลปราง แสงอุไร
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
อาจารย์ ดร.รังสรรค์ ม่วงโสรส
รป.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
อาจารย์ชาญชัย สุขคุ้ม
วท.ม. (พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
อาจารย์ลือชา รื่นจิตต์
วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
อาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ
วท.ด. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (ประมง)
อาจารย์ณัฐพร สนเผือก
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์พืชสวน)
สบ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
อาจารย์ผุสดี ภุมรา
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (วาริชศาสตร์)
อาจารย์จงภร มหาดเล็ก
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
อาจารย์จักรกริช ไชยเนตร
วท.ม. (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (วนศาสตร์)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย)
อาจารย์ศิรินันท์ คำสี
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ. (สุขศึกษา)
อาจารย์ญาดา เรียมริมมะดัน
ส.ม. (การจัดการสุขภาพ)
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทย)ประยุกต์
อาจารย์ ดร.วรพจน์ ทำเนียบ
ปร.ด. (สุขศึกษา)
วท.ม. (สุขศึกษา)
ศษ.บ. (สุขศึกษา)
อาจารย์อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์กิติธนนทน์ สุวพานิชกิตติกร
วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
วท.บ. (พืชสวน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
Ph.D. (Tropical Agriculture)
วท.ม. (ชีววิทยา)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา)
รองศาสตราจารย์พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร)
คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตพืช)
อาจารย์ทสพล รวมฉิมพลี
วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร)
คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช)