อาจารย์ปรารถนา มณีฉาย ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร พาหะนิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์นันทพร บุญสุข
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี สุดสงวน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์สมพล พวงสั้น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.ภาสกรณ์ ยอดสอน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวดี กิ่งมาลา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร สุดสงวน เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ