คู่มือปฏิบัติงานต่อสัญญา

By root January 18, 2023 (No)

คู่มือการใช้งาน ZOOM สำหรับการประชุมและการเรียนการสอนออนไลน์ นายสมพงศ์  ฆ้องหลวง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คู่มือการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้ามัลติมิเตอร์แบบเข็ม (Analog Multimeters) นายสรศักดิ์  งามละมัย นักวิทยาศาสตร์