แบบฟอร์มดาวน์โหลด สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม
ไฟล์
ตัวอย่างหนังสือราชการ
หนังสือราชการภายนอก
บันทึกข้อความภายใน
การเงิน
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Krungthai Corprate Online
(กรณีเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corprate Online
(กรณีเงินเงินงบประมาณแผ่นดิน)
แบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินเช็ค
ใบลา
ใบลาอุปสมบท
ใบขออนุญาตลาไปต่างประเทศ
ใบลาพักผ่อน กรณีลาเกิน 5 วัน
ใบลาพักผ่อน กรณีลาไม่เกิน 5 วัน
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ใบลาพักผ่อนสำหรับอาจารย์อัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร กรณีลาเกิน 5 วัน
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร กรณีลาไม่เกิน 5 วัน
ใบขอยกเลิกวันลา
ใบลาออกจากราชการ
สวัสดิการบุคลากร
แบบฟอร์มเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย
การเรียน-การสอน
แบบฟอร์มขออนุมัติให้สอนแทน
แบบฟอร์มขออนุมัติให้สอนชดเชย
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน
แบบฟอร์มแจ้งคะแนนนักศึกษาได้ผลคะแนน “I”
แบบฟอร์มส่งเกรดเพิ่มเติม
แบบฟอร์มส่งเกรดแก้ “I”
แบบฟอร์มขออนุญาตส่งเกรดล่าช้า
แบบฟอร์มคำร้องแก้สัญลักษณ์ “I”
คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์
คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการ
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องสำหรับสอนออนไลน์
แบบขออนุมัติสอนชดเชย (ภาคปกติ) .pdf
แบบขออนุมัติสอนชดเชย (ภาคปกติ) .word
ใบแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน .pdf
ใบแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน .word
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
เดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (บุคคลภายใน)
แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นักศึกษา)
แบบฟอร์มขอใช้รถราชการ
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ
แบบฟอร์มรายชื่อแนบท้ายผู้เดินทางไปราชการ
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
ทุนการศึกษา-ศึกษาต่อ
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา
แบบฟอร์มขอขยายเวลารับทุนการศึกษา
แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา (สกอ.)
แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา (มหาลัย)
อื่นๆ
ใบแจ้งซ่อม
แบบขอคืนครุภัณฑ์
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ (คณะวิทย์ฯ)