แบบฟอร์มดาวน์โหลด สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม
ไฟล์
ตัวอย่างหนังสือราชการ
หนังสือราชการภายนอก
บันทึกข้อความภายใน
การเงิน
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Krungthai Corprate Online
(กรณีเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corprate Online
(กรณีเงินเงินงบประมาณแผ่นดิน)
แบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินเช็ค
ใบลา
ใบลาอุปสมบท
ใบขออนุญาตลาไปต่างประเทศ
ใบลาพักผ่อน กรณีลาเกิน 5 วัน
ใบลาพักผ่อน กรณีลาไม่เกิน 5 วัน
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ใบลาพักผ่อนสำหรับอาจารย์อัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร กรณีลาเกิน 5 วัน
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร กรณีลาไม่เกิน 5 วัน
ใบขอยกเลิกวันลา
ใบลาออกจากราชการ
สวัสดิการบุคลากร
แบบฟอร์มเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย
การเรียน-การสอน
แบบฟอร์มขออนุมัติให้สอนแทน
แบบฟอร์มขออนุมัติให้สอนชดเชย
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน
แบบฟอร์มแจ้งผลการตัดเกรด
แบบฟอร์มส่งเกรดนักศึกษาเพิ่มเติม
แบบฟอร์มแจ้งเกรด “I”
แบบฟอร์มแจ้งเกรดแก้ “ร”,”I”
คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์
คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการ
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องสำหรับสอนออนไลน์
แบบขออนุมัติสอนชดเชย (ภาคปกติ) .pdf
แบบขออนุมัติสอนชดเชย (ภาคปกติ) .word
ใบแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน .pdf
ใบแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน .word
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
เดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา
แบบขออนุญาตพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ไม่เกิน 7 วัน
แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (บุคคลภายใน)
แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นักศึกษา)
แบบฟอร์มขอใช้รถราชการ
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ
แบบฟอร์มรายชื่อแนบท้ายผู้เดินทางไปราชการ
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
ทุนการศึกษา-ศึกษาต่อ
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา
แบบฟอร์มขอขยายเวลารับทุนการศึกษา
แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา (สกอ.)
แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา (มหาลัย)
อื่นๆ
ใบแจ้งซ่อม
แบบขอคืนครุภัณฑ์
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ (คณะวิทย์ฯ)