หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Technology Program in Agricultural Technology

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)                                                                   

Bachelor oF Technology Program (Agricultural Technology)

ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) B.Tech.(Agricultural Technology)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Food and Service

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การอาหารและธุรกิจบริการ)

Barhelor of Science (Food and Service)

วท.บ.(การอาหารและธุรกิจบริการ) B.Sc.(Food and Service)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Chemistry

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

Bachelor oF Science

วท.บ.(เคมี) B.Sc.(Chemistry)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Biology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)

Barhelor of Science (Biology)

วท.บ.(ชีววิทยา) B.Sc.( Biology)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Information Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Barhelor of Science (Information Technology)

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) B.Sc.(Information Technology)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Physics

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

Barhelor of Science (Physics)

วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) B.Sc.(Physics)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Computer Science

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Barhelor of Science (Computer Science)

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) B.Sc.(Computer Science)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Occupational Safety and Health

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)

Barhelor of Science (Occupational Safety and Health)

วท.บ.(ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) B.Sc.(Occupational Safety and Health)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Environmental Science

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

Barhelor of Science (Environmental Science)

วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) B.Sc.(Environmental Science)


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor of Science Public Health in Public Health

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสสตร์)

Bachelor of Science Public Health (Public Health)

ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร) B.Ph.(Public Health)


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  ระดับ : ปริญญาโท

Master of Science Program in Science and Innovation for Development

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา)

Master of Science (Science and Innovation for Development)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา) M.Sc. (Science and Innovation for Development)


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ  ระดับ : ปริญญาโท

Master of Public Health – (Health Management)

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสุขภาพ)

Master of Public Health – (Health Management)

ส.ม. (การจัดการสุขภาพ) M.P.H.(Health Management)


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  ระดับ : ปริญญาเอก

Doctor of Philosophy (Science and Innovation for Development)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา)

Doctor of Philosophy – (Science and Innovation for Development)

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา) Ph.D.(Science and Innovation for Development)