หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Technology Program in Agricultural Technology

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)                                                                   

Bachelor oF Technology Program (Agricultural Technology)

ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) B.Tech.(Agricultural Technology)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Food and Service

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การอาหารและธุรกิจบริการ)

Barhelor of Science (Food and Service)

วท.บ.(การอาหารและธุรกิจบริการ) B.Sc.(Food and Service)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Chemistry

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

Bachelor oF Science

วท.บ.(เคมี) B.Sc.(Chemistry)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Biology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)

Barhelor of Science (Biology)

วท.บ.(ชีววิทยา) B.Sc.( Biology)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Information Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Barhelor of Science (Information Technology)

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) B.Sc.(Information Technology)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Physics

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

Barhelor of Science (Physics)

วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) B.Sc.(Physics)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Computer Science

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Barhelor of Science (Computer Science)

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) B.Sc.(Computer Science)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Occupational Safety and Health

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)

Barhelor of Science (Occupational Safety and Health)

วท.บ.(ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) B.Sc.(Occupational Safety and Health)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor oF Science Program in Environmental Science

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

Barhelor of Science (Environmental Science)

วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) B.Sc.(Environmental Science)


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ระดับ : ปริญญาตรี

Bachelor of Science Public Health in Public Health

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสสตร์)

Bachelor of Science Public Health (Public Health)

ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร) B.Ph.(Public Health)


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ระดับ : ปริญญาโท

Master of Science Program in Science Education

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)

Master of Science – ( Science Education)

วท.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) M.Sc.(Science Education)


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ  ระดับ : ปริญญาโท

Master of Public Health – (Health Management)

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสุขภาพ)

Master of Public Health – (Health Management)

ส.ม. (การจัดการสุขภาพ) M.P.H.(Health Management)