ดร.วรพจน์ ทำเนียบ
ประธานสาขาวิชา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
รองศาสตราจารย์พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินันท์ คำสี
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตรราจารย์ญาดา เรียมริมมะดัน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
อาจารย์สุปราณี จ้อยรอด
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ดร.แววดาว พิมพ์พันธุ์ดี
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
อาจารย์อรชุมา หนูน้อย
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
อาจารย์โปรดปราน ทาศิริ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ดร.นันท์นภัส ธนฐากร เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ