ดร.วรพจน์ ทำเนียบ ประธานสาขาวิชา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
ดร.รพีพัฒน์ ศรีมาลา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ศิรินันท์ คำสี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตรราจารย์ญาดา เรียมริมมะดัน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์นันท์นภัส ธนฐากร
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์สุปราณี จ้อยรอด
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ดร.แววดาว พิมพ์พันธุ์ดี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์อรชุมา หนูน้อย
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์โปรดปราน ทาศิริ เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ