ปรัชญา
วิทาการก้าวนำ คุณธรรมเป็นเลิศ ก่อเกิดเทคโนโลยี ถ่าทอดสิ่งดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์
เป็นที่พึ่งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของท้องถิ่นภาคตะวันออก

พันธกิจ
1. การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของท้องถิ่น
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ชุมชนและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามพันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์