ปรัชญา
วิทยาการก้าวนำ คุณธรรมเป็นเลิศ ก่อเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สังคม

วิสัยทัศน์
องค์กรคุณภาพชั้นนำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ
1. ยกระดับการทำงานให้เป็นผู้นำทางวิชาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
2. ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
3. ยกระดับการวิจัยให้สามารถสร้างนวัตกรรมและนำไปสู่การใช้ประโยชน์
4. ยกระดับการให้บริการทางวิชาการบนฐานความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่
5. ยกระดับการสร้างเครือข่ายการทำงานให้เป็นเครือข่ายที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
2. มีงานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในด้านพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
2. สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการสร้างเครือข่ายวิจัยทางวิชาการทุกระดับระหว่างท้องถิ่น องค์กร และสถาบันภาครัฐ
3. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาให้กับท้องถิ่นในด้านบริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร
เป้าประสงค์
1. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และก้าวหน้าทางวิชาการ
2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ
3. บุคลากรสายสนับสนุนมีความชำนาญการในตำแหน่งงาน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ
2. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการบริหารความก้าวหน้าทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบกลไกเพื่อยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
4. พัฒนาระบบกลไกเพื่อส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีคู่มือปฏิบัติงาน
5. ยกระดับ พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสภาวิชาชีพ
2. พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น
3. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีสมรรถนะตรงตามวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ
4. ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมและสร้างความสามัคคีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
4. ส่งเสริมกิจกรรมการหารายได้ในองค์กร