องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature; IUCN) ได้ส่งเล่มรวมผลการสังเคราะห์ผลลัพธ์และบทเรียนจากพื้นที่ของพื้นที่ชุ่มนํ้าในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ตามที่ได้สนับสนุนงบประมาณปี 2011-2022 จำนวน 5,000 ยูโร ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ ดร.ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ และ อ.ผุสดี ภุมรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ดำเนินโครงการ Enhancing the community participation towards communities' adaptation to climate change ภายใต้ ECOSYSTEM-BASED ADAPTATION IN WETLANDS IN THAILAND

Share This Post
image