ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันนี้ (22 มี.ค. 66) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อ.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ การเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกแห่งอาชีพ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยวิทยากร พระครูใบฎีกาสุพจน์ สุวจโน พระอาจารย์คมกฤต สุทจิตโต และ ดร.ธนาชัย โรจน์อร่าม และการอวยพรและให้โอวาท โดยตัวแทนคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Share This Post
image