วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตรจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ ได้รับเกียรติจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ให้เป็นผู้

แก่นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวส.2 มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 45 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Share This Post
image