โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดฉะเชิงเทรา

By root June 30, 2021 (No)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564 ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ “การประกอบอาหารไทย” ณ เทศบาลตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการโดย สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา