วันที่ 14 มีนาคม 2566 อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้อาจารย์ณัฐพร สนเผือก รองคณบดีวางแผนและวิจัย และอาจารย์จักรกริช ไชยเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่โครงการปลูกป่าเชิงนิเวศในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ นายเอราวัณ ก้อนคำใหญ่ ผู้บริหารอาวุโส งานพัฒนาความยั่งยืนหน่วยธุรกิจ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมแผนงานศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า แมลง และเตรียมความพร้อมในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าเชิงนิเวศในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Share This Post
image